Hotline: 096.150.1919

Hotline: 096.150.1919

Tư vấn miễn phí

Mở cửa: 08 - 17h

Thứ 2 - thứ 7

Các phòng học Montessori được chuẩn bị trước dựa trên các quan sát nhu cầu cá nhận học sinh

Các phòng học Montessori được chuẩn bị trước dựa trên các quan sát nhu cầu cá nhận học sinh. Các quan sát bao gồm các bài học và hoạt động mà trẻ là trung tâm. Các bài học Montessori là bài thực hành và mang tính chủ động. Các con tự mình khám phá thông tin.
Trong các trường Montessori, trình độ các lớp linh hoạt và được xác định bởi phạm vi phát triển của trẻ, ví dụ: 0-3, 3-6, 9-12, 12-15 và tuổi từ 15 -18. Nhịp độ làm việc của trẻ được trân trọng và khuyến khích trong lớp học Montessori.

Phụ huynh đăng ký tham quan trường