Montessori tin rằng trẻ em có thể dễ dàng học một số thông tin nhất định hơn trong những giai đoạn nhạy cảm học tập phát triển

Montessori tin rằng trẻ em có thể dễ dàng học một số thông tin nhất định hơn trong những giai đoạn nhạy cảm học tập phát triển. Giáo viên theo dõi những giai đoạn nhạy cảm này để đảm bảo trẻ được cung cấp các nguồn lực và cơ hội để học tập tối ưu.