Trẻ em trải qua các giai đoạn cụ thể trong sự phát triển của chúng khi chúng có khả năng học các kỹ năng cụ thể nhất

Trẻ em trải qua các giai đoạn cụ thể trong sự phát triển của chúng khi chúng có khả năng học các kỹ năng cụ thể nhất. Trong giáo dục Montessori, chúng được gọi là “thời kỳ nhạy cảm”. Môi trường học tập Montessori hỗ trợ các giai đoạn này bằng cách chứng minh cho […]

🍅🌽 Hãy để trẻ nhỏ tự do 🥕🥦🍄

“ Hãy để trẻ nhỏ tự do; hãy khuyến khích chúng; hãy để chúng chạy ra ngoài trời mưa; hãy để chúng tháo giày khi tìm thấy một vũng nước; và khi có trên cánh đồng ướt sương sớm, hãy để chúng chạy và dẫm lên cỏ bằng đôi bàn chân trần; hãy để chúng […]